محمد رضا شمس تبریزی حسابدار

.

در سيستم كنترل موجودي اقلام انبارها نياز به روش مدون منظمي كه بوسيله آن بتوان ميزان مصرف و موجودي كالا در انبار
را مشخص نمود و راهنماي كارشناسان كنترل كالا باشد لازم مي باشد. به همين لحاظ برا كليه اقلام مورد نياز واحدها كه
بصورت اقلام پروژه , خريد مستقيم و مصرف مستمر در انبارها نگهداري مي شوند, فرمولها و روش هاي خاصي بكار رفته كه
بر اساس آن كارشناسان كنترل كالا در انبارها مي توانند پس از معرفي كالاي مورد نظر به سيستم و تغذيه اطلاعات اوليه , از
روند مصرف كالا در انبار مطلع گرديده و طبق اطلاعات موجود در سيستم خدمات لازم را به متقاضيان كالا ارائه نمايند. به
همين منظور لازم است جهت نگهداري اقلام مستمر موجودي در هر انبار مشخصات و پارامترهاي مورد نياز سفارشات و
كنترل موجودي هر قلم كالا طي سندي به سيستم تغذيه و سابقه كالا براي انبار مورد نظر تعريف گردد.
جهت ايجاد سابقه كالا در انبارهاي اصلي پس از بررسي هاي لازم , كارشناس كنترل كالا اقدام به تهيه و تنظيم سند
MT 20
نموده و پس از تاييد سند توسط مسئول كنترل كالا مربوطه , اقدام به تغذيه اطلاعات سند در سيستم مي نمايد كه اولين گام
در تعريف كالا به سيستم مي باشد .
در حسابداري انبار با برخي از فرم ها و اسناد ) (
MTسروكار داريم كه هرچند وظيفه وارد كردن و پر كردن اطلاعات درون اين
اسناد با حسابداري انبار نمي باشد اما بهتر است جهت آگاهي با فيلدهاي آن آشنا باشيم :
(
DOC.TYPE ) . نوع سند1
نوع سند كه از قبل روي فرم روي در ستون مربوطه چاپ شده و طبق جدول اسناد ورودي سيستم پيوسته و يكنواخت
تداركات و امور كالا نشان دهنده شرح سند مي باشد.
(
DESIGNATION ) . رمز عملكرد2
اين ستون يك حرفي بوده و شامل حالت هاي ذيل مي باشد:
" " خالي براي حالت ايجادي مطابق با شرح سند) ايجاد سابقه و سفارش و (....
" " Aبراي حالت هاي اصلاح ) ( AMEND
" " Dبراي حالت هاي حذف ) ( DELETE
" " Cبراي حالت هاي باطل و كنسل كردن سند اوليه ) ( CANCEL
" " Rبراي حالت هاي معكوس سند اوليه و برگشت كالا به انبار ) ( RETURN
.3رمز مديريت ) ( MG.CODE
در اين ستون كد سه رقمي شركت مربوطه درج ميگردد كه كر شركت پالايش نفت تهران 091ميباشد.


.4شماره انبار ) ( STORE.NO
اين ستون دو رقمي و عددي و جزء اطلاعات كليدي بوده و نشانگر محل نگهداري كالا در شركت مربوطه مي باشد و
تحت عنوان شماره انبار اصلي به سيستم تغذيه گرديده و بايستي قبلاً توسط اداره مقررات , سيستم و روش هاي
كالا به سيستم معرفي شده باشد.
.5رمز سازماني ) (
ADMIN
رمز سازماني بصورت دو رقمي بوده و نشانگر تفكيك نوع مصرف , نحوه اداره و مديريت كالا از نقطه نظر تداركاتي و
مالي در هر انبار مي باشد و جزء اطلاعات كليدي مي باشد. رمزهاي سازماني قبلاً جهت هر انبار معرفي و به سيستم
تغذيه شده اند.
انواع شماره رمزهاي سازماني در سيستم پيوسته و يكنواخت كالا ) ( ADMIN CODE & TYPE

رديف شرح رمزهاي سازماني ADMIN
CODE
ADMIN
TYPE
1 موجودي كالاي مستمر انبار)اقلام يدكي,عملياتي و تعميراتي( SK 01
2 موجودي كالاي مستمر انبار)اقلام عمومي گازرساني,شبكه و انشعابات( SK 02
3 موجودي كالاي مستمر بيع دوم)اقلام يدكي و گازرساني از محل بيع دوم( SK 03
4 موجودي كالاي مستمر انبار)اقلام گازرساني به صنايع( SK 04
5 موجودي كالاي مستمر انبار)اقلام ايستگاههاي تقليل فشار( SK 05
6 موجودي كالاي مستمر انبار)اقلام مصالح ساختماني/سهميه اي( SK 08
7 موجودي اقلام مازاد كالاي پروژه ها SD 25
8 موجودي اقلام مازاد كالاي مستمر انبار SS 26
9 موجودي اقلام مازاد و اسقاط )آماده براي فروش( PD 29
10 موجودي اقلام كالاي پروژه ها PR 31
11 موجودي اقلام كالاي پروژه ها از محل بيع دوم PR 32
12 موجودي اقلام كالاي پروژه هاي اشخاص ثالث PR 33
13 ذخيره اقلام برنامه اي )جهت تعميرات اساسي( BO 34
14 موجودي اقلام كالاي پروژه طرح سرخون PR 35
15 موجودي اقلام كالاي پروژه طرح سرخس و نكاء PR 36
16 موجودي اقلام كالاي پروژه طرح ايستگاههاي تقويت فشار گاز PR 37
17 موجودي اقلام كالاي ماشين آلات متحرك PR 38
18 موجودي اقلام كالاي پروژه هاي خط لوله گاز PR 39
19 اموال منقول PR 41
20 موجودي اقلام كالاي پروژه هاي گازرساني به صنايع PR 42
21 خريدهاي مستقيم DC 48
22 موجودي كالاي مستمر انبار)اقلام مازاد انتقالي از سيستم قديم كه بايد به رمز سازماني 26منتقل گردند(. SK 51
23 موجودي كالاي مستمر انبار)اقلام مازاد آماده براي فروش انتقالي از سيستم قديم كه بايد به رمز سازماني 29
منتقل گردند(.
SK 52
24 موجودي كالاي پروژه ها )اقلام مازاد پروژه انتقالي از سيستم قديم كه بايد به رمز سازماني 25منتقل گردند(. PR 53

.6شماره تقاضا ) ...... ( REQUEST NOشماره سفارش ) ( ORDER NO
شماره تقاضاها همگي ) 7 ( RTS , RTL , RTD , RTPرقمي و بر طبق دستورالعمل شماره گذاري اسناد درج ميگردد.
البته شماره تقاضاي
RTPجديد 10رقمي است.
Refinery Tehran Store RTS Admin 01 شماره تقاضا948XXXX
Refinery Tehran Local RTL Admin 01 شماره تقاضا945XXXX
Refinery Tehran Store RTL Admin 48 شماره تقاضا940XXXX
Refinery Tehran Store RTD Admin 48 شماره تقاضا941XXXX
Refinery Tehran Store RTP Admin 48 شماره تقاضا94XXXXX
Refinery Tehran Store RTP Admin 31 شماره تقاضاXXXXX94XXX
.7تاريخ ) ( DATE
اين ستون 6رقمي بوده و تاريخ تنظيم سفارش بصورت روز, ماه , سال هجري شمسي در آن درج ميگردد. تاريخ
مذكور نبايد از تاريخ تقاضا و از تاريخ روز بزرگتر ياشد.
.8تاريخ درخواست ) (
REQUEST DATE
اين ستون 6رقمي بوده و تاريخ تنظيم تقاضا بصورت روز, ماه , سال هجري شمسي درج ميگردد. تاريخ مذكور نبايد
از تاريخ نياز به كالا و از تاريخ روز بزرگتر ياشد..9شماره سند ) ( DOC NO
اين ستون 7رقمي بوده و دو رقم اول سمت چپ آن نشانگر دو رقم سال شمسي تنظيم سند و 5رقم بقيه , شماره
سريال مي باشد.
.10شماره حساب ) (
ACCT. NO
در اين قسمت شماره حساب متقاضي كه توسط امور مالي )واحد بودجه( تعيين شده بصورت عددي و حداكثر بيست
و سه رقمي درج ميگردد.
.11تاريخ نياز به كالا )(
REQUIRED DATE
تاريخ نياز به كالا با تقريب ماه بصورت 4رقمي ) ماه سال ( هجري شمسي با توجه به نوع منبع تامين محاسبه ميگردد
و بايستي به نحوي باشد كه تا آن تاريخ امكان تامين كالا وجود داشته باشد.
(
URGENCY CODE ) . رمز فوريت12
رمز فوريت تقاضا ,درجه فوريت تحويل اقلام هر تقاضا را از نظر زمان نياز به كالا تعيين ميكند كه بصورت يك حرفي
و با رمزهاي معرفي شده در سيستم در اين ستون درج ميگردد و به شرح ذيل مي باشد:

= Nتحويل معمولي ) 12ماه(
=
Rتحويل فوق العاده ) 3ماه(
= Uتحويل فوري ) 6ماه(
=
Eتحويل در اولين فرصت

.13شماره فرعي پروژه يا اجازه خرج ) ( WORK RLS
براي هر يك از اجزاء پروژه يك كد دو رقمي به نام شماره فرعي پروژه يا اجازه خرج يا اجازه كار توسط امور مالي
اختصاص داده مي شود كه اعتبار مالي و هزينه هاي آن بطور جداگانه نگهداري مي شود كه در اين ستون درج ميگردد.
(
INDENT SYMBOL ) . نشانه تقاضا14
اين ستون سه حرفي بوده و مي بايست قبلاً به سيستم معرفي شده باشد , هر نشانه تقاضا بايد در سطح شركت
منحصربه فرد بوده و براي هر انبار تحت مديريت مربوطه در سيستم تعريف شود. نشانه هاي تقاضا جهت استفاده
متقاضيان كالا در موقع تنظيم تقاضا و بمنظور سهولت در عمليات ترخيص و حمل به عنوان محل تحويل كالا مورد
استفاده قرار ميگيرد . نشانه هاي تقاضا توسط اداره مقررات , سيستم و روشهاي كالا تهيه و به متقاضيان ابلاغ شده
و اصلاحات و تغييرات آن نيز توسط همين اداره انجام ميگيرد.( ITEM COUNT ) . تعداد اقلام15
اين ستون دو رقمي بوده و تعداد اقلاميكه در سند ثبت شده در اين محل قيد ميگردد تا در مرحله موازنه سيستم
مورد كنترل قرار گيرد.
.16جمع كل مقادير ) (
TOTAL QTY
مجموع مقادير اقلام ثبت شده درمتن سند بدون درنظر گرفتن واحد صدور كالا محاسبه و در اين قسمت نوشته
ميشود.
.17جمع مقادير مورد اختلاف ) (
T.DISC.QTY
در موارديكه اقلام دريافتي داراي كسري و سرك باشد بايستي مقادير كسري و سرك تمام اقلام سند را جمع و در
اين ستون قيد نمود.
(
DISC. VALUE ) . ارزش اختلاف18
در اين ستون ارزش مقادير كسري و سرك اقلام بر اساس قيمت سياهه/سفارش محاسبه و درج ميگردد. ارزش
اختلاف فقط بمنظور تعيين حدود اختيارات رده هاي سازماني جهت تعيين تكليف و تصميم گيري براي به هزينه
منظور نمودن كسري هائي است كه نهايتاً بايستي به حساب هزينه هاي سازمان منظور گردد.
.19رمز ادعا عملكرد كسري/سرك ) (
DISC . CODE
در موارديكه كالاي رسيده به انبار داراي كسري و سرك باشد , مسئول رسيد مي بايست براي موارد كسري در ستون
مذكور حرف
Sبه معني SHORTAGEرا درج نمايد و چنانچه كالاي رسيده بيش از مقدار سفارش شده/سياهه باشد
بايد در ستون رمز اختلاف حرف
Oرا به معني OVERAGEسرك/اضافي درج نمايد.
(
DISC . TYPE ) . نوع ادعا20
مسئول رسيد كالا در انبار بايد نوع اختلاف را مشخص و يكي از حروف ذيل را بنا به مورد در ستون مربوطه قيد نمايد.
=
Cمطالبه كسري و آسيب ديدگي كالاي دريافتي از حمل كننده كالا
=
Sكسري/آسيب ديدگي ناشي از سهل انگاري و به هر شكل از ناحيه فروشنده/فرستنده مي باشد
=
Iبراي مواردي است كه بايستي خسارت كالاي كسري/آسيب ديده از شركت بيمه براساس قراردادهاي منعقده
دريافت شود
=
Dدر مواردي است كه ارزش كالاي كسري و آسيب ديده كمتر از حد مجاز تعريف شده در پارامتر فايل سيستم
مي باشد و مستقيماً به حساب هزينه منظور ميگردد
.


= Wضايعات ناشي از جنگ طرف مطالبه گر
=
Uمطالبات طبقه بندي نشده ) كه مستلزم بررسي و تبديل به يكي از رمزهاي فوق الذكر مي باشد(
*** چنانچه مقدار كالاي ارسالي و دريافتي اختلاف داشته و ستون رمز اختلاف خالي باشد , سند مورد قبول سيستم
قرار نمي گيرد.
يكي از مهمترين حسابها ، حساب ادعاي غرامت ) (6116است , ممكن است كالاهاي خريداري شده پس از دريافت به دليل
اشتباه بودن نوع كالا ، كسري ارسال از فروشنده ،كسري و آسيب ديدگي در مرحله حمل و نقل از نظر كمي و كيفي با
مقدار كالاي قيد شده در سياهه فروشنده يا صورت بار يا برگ كالاي انتقالي درخواست شده ، داراي مغايرت باشد. به
منظور ثبت صحيح مبالغ و مقادير موجودي ها در دفاتر و لزوم انجام پيگيري هاي لازم تا تعيين تكليف در مورد كالاهاي
كسري و آسيب ديده لازم است بهاي كالاهاي كسري يا آسيب ديده در حسابي خاص ثبت شوند تا نسبت به طي نمودن
مراحل لازم جهت تعيين تكليف اقدام گردد . مانده اين حساب در دفتر كل رويت ميگردد و تسويه مبالغ آن به دو صورت
مي باشد :
الف(
از طريق سيسـتم كالا : در مواردي كه كالاي تعريفي مورد ادعا ، از طرف فروشنده يا سازنده ارسال يا در گمركات
كشور پيدا شده و به انبار شركت برسد انباردار بلافاصله اقدام به تهيه و تغذيه فرم
MT 43Cو يا ) MT 45Cبر
حسب مورد داخلي يا خارجي بودن كالا ( به سيستم مي نمايد و بدين شكل كسري كالا را ابطال مي نمايد و بعد جهت
رسيد كالاي كسري اسناد
MT 43و يا MT 45جديد ) حسب مورد ( تنظيم و تغذيه مي نمايد . بعد از انجام عمليات
فوق اطلاعات مالي مرتبـط با سنـد به سيستم مالي تغذيه و با قلم مربوطه در حساب ادعاي غرامت مقابله و اين قلم
از حساب حذف مي گردد .
ب(
تسـويـه از طريق دفاتــر مالي : در مـواردي هــم كه بابـت اقلام ادعا شده وجهي از فروشنده و يا بيمه وصول مي
گردد حسابداری انبارها توسط سند روزنامه نسبت به ثبت و تغذيه آن به سيستم اقدام و تسويه حساب ادعاي غرامت
صورت مي گيرد .
(
UNIT PRICE ) . قيمت واحد21
اين ستون را براي اقلام پروژه ها/خريد مستقيم مي توان پر كرد ولي براي اقلام مستمر موجودي نياز به تكميل ندارد.
(
VALUE ) . ارزش22
اين ستون از حاصل ضرب قيمت در مقدار بدست ميايد.
(
TOTAL VALUE ) . جمع ارزش ها23
حسابداري انبارها / شركت پالايش نفت تهران تهيه كننده : مازيار زارعي
38
مجموع ارزش برآوردي درخواست توسط تنظيم كننده سند محاسبه سپس جهت كنترل و موازنه در اين قسمت
نوشته ميشود.
.24شماره قلم ) (
ITEM NO
در اين ستون شماره قلم بصورت دو رقمي درج ميگردد و از شماره 01تا 80براي استفاده متقاضي كالا و از 81تا 99
براي استفاده دواير خريد كالا منظور شده است.
(
SUB ITEM ) . جزء قلم25
داراي دو ستون مي باشد و در مواردي مورد استفاده قرار ميگيرد كه جنس بصورت قطعات منفك شده رسيد ميگردد.
اين حالت در مواقعي اتفاق مي افتد كه واحد كالاي درخواستي بصورت )
STمجموعه( بوده ولي فروشنده كالا را
بصورت قطعات منفك شده مي فرستد كه ممكن است هر قلم شامل چندين جزء قلم گردد.
.26شماره سند مرجع ) (
ORIG . DOC NO
اين شماره در مواقعي مورد استفاده قرار ميگيرد كه سند رسيد بستانكار صادر ميگردد. در اينگونه موارد شماره برگ
رسيد اصلي در اين ستون درج ميگردد. ولي در موارد عادي صدور برگ رسيد , اين ستون خالي مي ماند. در اين
قسمت در سند
MT 65شماره سند درخواست انتقال كالا ) (MT 55و در سند MT 65Rشماره سند انتقال كالا بين
انواع رمزهاي سازماني
ارسال) (MT 65ذيربط بعنوان شماره سند مرجع درج ميگردد.
(
INVOICE NO ) . شماره سياهه27
چنانچه قبل از صدور برگ رسيد , واحد خدمات حسابداری كالا سياهه خريد را تنظيم و به سيستم تغذيه نموده باشد در
زمان صدور برگ رسيد مي بايستي شماره سياهه خريد سيستمي در اين ستون درج گردد. در غير اينصورت اين
ستون خالي ميماند. لازم به يادآوري است كه اين شماره سياهه غير از شماره سياهه فروشنده مي باشد.
.28شماره طبقه بندي كالا
M.E.S.C
اين ستون 10رقمي بوده و معرف شماره طبقه بندي كالا در سيستم مي باشد كه توسط ادارات طبقه بندي به هر قلم
كالاي جديد اختصاص داده شده است. شماره طبقه بندي كالا جزء اطلاعات كليدي معرفي هر قلم كالا بوده و مي
بايستي قبلاً به سيستم معرفي گردد. ضمناً براي يك شماره طبقه بندي كالا يكبار مي توان ايجاد سابقه نمود و در
صورت تكرار مورد قبول سيستم واقع نخواهد شد.
.29واحد صدور كالا ) (
UNIT

واحد صدور كالا همراه با معرفي شماره طبقه بندي هر قلم كالا توسط اداره طبقه بندي مربوطه تعيين و به سيستم
معرفي مي شود. واحد صدور كالا بايستي بصورت علامت اختصاري صحيح )دو حرفي( در اين ستون درج شود.
جدول علائم اختصاري واحدهاي اندازه گيري مقادير كالا، سيستم مكانيزه

رديف واحد اندازه گيري
علامت
اختصاري
رديف واحد اندازه گيري
علامت
اختصاري
LT LITER ليتر 22 BL BARREL ( ليتري152) بشكه 1
LE LINGTH شاخه 23 BG BAG كيسه 2
ML MILLILITER ميلي ليتر 24 BT BOTTLE بطري 3
MT METER متر 25 BX BAG,SACK جعبه 4
NO NUMBER عدد 26 BR BAR ميله، شمش 5
OZ OUNCE اونس 27 CW HUNDREDWEIGHT ( پوند12) 6
PK PACKAGE بسته 28 CF CUBICFEET فوت مكعب 7
PR PAIR جفت 29 CM CENTIMETER سانتيمتر 8
PD PAD دسته كاغذ 30 CN BCAN‐TIN قوطي 9
QT QUART پيمانه 31 CA CARTON كارتن 10
RM REAM ( بند )كاغذ 32 CL COIL كلاف فلزي 11
12 سيلندر CYLINDER 33 CY قرقره )حلقه لبه دار( REEL
RL
13 بشكه DRUM 34 DR حلقه )بدون لبه(-طاقه ROLL RO
RG RING حلقه-زنجير 35 DZ DOZEN جين 14
ST SET دست-سري 36 FT FOOT فوت 15
SM SQUAREMETER متر مربع 37 GM GRAM گرم 16
M3 CUBICMETER متر مكعب 38 GR GROSS قراص 17
SH SHEET ورق 39 GL GALLON گالن 18
TN TON تن 40 IN INCH اينچ 19
TB TUBE لوله 41 KG KILOGRAM كيلوگرم 20
YD YARD يارد 42 LB POUND پوند 21
( DESCRIPTION ) . شرح كالا30
در اين قسمت شرح و مشخصات فني كالاي مورد نظر درج ميگردد چنانچه رمز منبع تامين كالا
Tيا Dباشد و كالا
از انبارهاي موجودي مستمر و استاندارد قابل تامين باشد , درج شرح كالا الزامي نمي باشد و براي اينگونه اقلام
چنانچه شرح كالا به سيستم تغذيه شود پذيرفته نخواهد شد. ولي در مورد اقلام غير استاندارد درج ستون شرح و
تغذيه آن به سيستم الزاميست.
(
RQD QTY ) . مقدار31
در اين ستون ميزان كالاي درخواستي بر اساس واحد كالا درج ميگردد كه بايستي خريداري شده و يا از منابع معين
شده تامين گردد.
.32ارزش تقريبي قلم ) (
VALUE
ارزش برآوردي براي تعداد درخواستي قلم مربوطه )نزديك به واقعيت( در اين ستون درج ميگردد. پر كردن اين
ستون الزامي است.
.33درصد هزينه هاي اضافي +) -(
%ON COST
در موارديكه پيشنهاد قيمت فروشنده برنده بگونه اي است كه براي كل اقلام مورد نظر درصدي به عنوان تخفيف و
يا هزينه هاي اضافي از قبيل هزينه بسته بندي مي بايست از ارزش فوب كل اقلام كسر و يا به آن اضافه گردد. درصد
مذكور همراه با علامت آن +) -( در اين قسمت درج ميگردد. اين عنصر اطلاعاتي داراي دو رقم عدد صحيح و علامت
اعشار و دو رقم اعشار و يك علامت +) -( مي باشد. در صورت خالي بودن سيستم آن را صفر در نظر ميگيرد.
بايد توجه داشت كه درصد هزينه هاي جانبي با اين درصد تفاوت داشته و ابتدا درصد هزينه هاي اضافي مندرج در
سند محاسبه و به ارزش فوب سفارش كسر/ اضافه شده و سپس درصد هزينه هاي جانبي توسط سيستم استخراج و
در محاسبه ارزش سفارش تاثير ميگذارد.
MODE OF SHIPMENT ............( M.O.S ) .نحوه حمل34
اين ستون يك رقمي و حرفي بوده و چگونگي حمل كالا را در حالت عادي از مبدا به مقصد نشان ميدهد و با يكي از
حروف ذيل كه براي سيستم شناخته شده مي باشد تكميل مي گردد.
حرف
" " Aنشان دهنده حمل هوائي ) ( AIR
حرف " " Oنشان دهنده حمل زميني دريايي در خارج از كشور ) ( OVERLAND
حرف " " Sنشان دهنده حمل دريايي ) ( SHIP
حرف " " Lنشان دهنده حمل زميني در داخل كشور ) ( LAND
تهيه كننده : مازيار زارعي حسابداري انبارها / شركت پالايش نفت تهران
41
حرف " " Tنشان دهنده حمل از طريق راه آهن ) ( TRAIN
SOURCE OF SUPPLY
( S.O.S ) .منبع تامين كالا35
اين ستون يك حرفي بوده و نشان دهنده محل تامين )در حالت عادي( كالا مي باشد كه با يكي از حروفي كه بعنوان
منبع تامين كالا قبلاً به سيستم معرفي شده تكميل ميگردد. اين ستون براي اقلامي كه رمز برنامه ريزي آنها به صفر
ختم مي شود خالي باق مي ماند. حروف معرفي شده به سيستم به شرح ذيل مي باشد:
حرف
" " Fمنبع تامين خارجي ) ( FOREIGN PURCHASE
حرف " " Lمنبع تامين داخلي كالاي خارجي ) ( LOCAL PURCHASE
حرف " " Aمنبع تامين نمايندگي شركتهاي خارجي درداخل كشور)( AGENT FOR OVERSEAS PURCHASE
حرف " " Oمنبع تامين ساخت داخل كشور ) ( MADE LOCALLY
حرف " " Rمنبع تامين كالاهاي تعميري ) ( RECONDITION
اين ستون بر اساس تجربيات كارشناس سفارشات تعين ميگردد و تغيير آن در آينده بلامانع است.
.36رمز منبع تامين كالا ) (
S.O.S.C
اين رمز يك حرفي بوده و مشخص كننده منبع تهيه كالا مي باشد و در هنگام تنظيم سند يكي از رمزهاي مشروحه
ذيل بر حسب مورد در اين ستون درج ميگردد.
چنانچه در يك درخواست رمز منبع تامين كالائي
Xباشد نشان دهنده آن است كه كالاي مورد نياز جهت اين پروژه
در انبار اقلام مستمر ذخيره شده و انبار نميتواند آن كالا را براي شخص يا انبار ديگري صادر و مصرف نمايد و حداقل
يك هفته قبل از شروع عمليات پروژه بايستي ترتيب انتقال كالا از انبار اقلام مستمر به محل پروژه داده شود.
اگر رمز منبع تامين كالائي
Tباشد نشان دهنده آن است كه كالاي مورد نياز پروژه در انبارهاي مازاد وجود داشته و
از آن محل قابل تامين است كه بايستي با سند انتقال به محل استقرار پروژه منتقل گردد.
اگر رمز منبع تامين كالائي
Dباشد نشان دهنده آن است كه اين قلم كالا در انبار اقلام مستمر وجود داشته و از آن
محل قابل تامين است ولي مانند حالت
Xذخيره نشده است. اين نوع كالا با حواله صدور از انبار اقلام مستمر قابل
دريافت مي باشد.
*** اگر رمز منبع تامين كالا غير از سه رمز فوق الذكر باشد يعني اين كالا در انبارها موجود نمي باشد و مي بايست
اين سند را يك سند تقاضاي خريد كالا تلقي نموده و جهت تامين كالا , پس از تامين بودجه و اخذ امضاهاي مجاز و
پس از تغذيه به سيستم يكنواخت كالا با درج يكي از رمزهاي ذيل به مراكز خريد ارسال نمود:
حرف
" " Bخريد توسط مديريت بازرگاني شركت ملي گاز ايران خارجي
حرف
" " Cخريد توسط دفتر نمايندگي شركت كالاي نفت چين
حرف
" " Eخريد توسط دفتر نمايندگي شركت كالاي نفت شارجه


حرف " " Gخريد توسط مديريت بازرگاني شركت ملي گاز ايران - داخلي
حرف
" " Hخريد توسط شركت كالاي نفت تهران خريد داخلي
حرف
" " Iخريد توسط شركت كالاي نفت - لندن
حرف
" " Kخريد توسط شركت كالاي نفت - كانادا
حرف
" " Lخريد توسط اداره خريد داخلي شركت ذيربط
حرف
" " Mمتفرقه
حرف
" " Oكالاي ساخته شده توسط واحدهاي توليدي شركت ذيربط
حرف
" " Rخريد از دفتر نمايندگي شركت كالاي نفت - روسيه
حرف
" " Uمنبع تامين كالا نامشخص است
حرف
" " Wخريدهاي بسته اي/ يكجا
حرف
" " Zخريدهاي خارجي شركت كالاي نفت تهران
البته رمزهاي خريد گفته شده صرفاً جهت اطلاع مي باشد زيرا شركت پالايش نفت تهران از زمان خصوصي شدن
راساً نسبت به خريد اقلام مورد نياز اقدام مينمايد و شركت كالاي نفت از چرخه خريد حذف گرديده است.
.37شماره انبار تامين كننده كالا ) (
STORE NO
در اين ستون شماره انبار تامين كننده كالاي پروژه در صورتي كه رمز تامين كالا D , Xويا Tباشد درج ميگردد.
در صورتيكه درخواست كالاي پروژه به مبادي خريد ارسال گردد نيازي به تكميل اين ستون نيست. شماره انبار
بايستي به سيستم معرفي شده باشد.
(
ESTIMATED LEAD TIME ) .برآورد زمان بين راهي38
اين ستون 3رقمي و عددي بوده كه يك رقم آن اعشار است و بر اساس تعداد ماه تكميل ميگردد. اين ستون براي
كليه اقلامي كه مي بايست در آينده سفارش شوند تكميل شده و جهت تنظيم جدول دوره پوششي به سيستم معرفي
ميگردد.
(
LOCAL CODE ) .رمز داخلي39
اين ستون يك حرفي مي باشد . در سيستم براي هر قلم جنس در انبار اصلي علاوه بر شماره طبق بندي كالا , يك
يك نوع گروه بندي داخل انبارها به عنوان رمز داخلي در نظر گرفته شده است كه در صورت نياز در اين قسمت درج
ميگردد.

رمز " " اقلام مستمر ) براي اقلام مستمر اين ستون خالي مي ماند ) ( NORMAL
رمز " " Iاقلام بيمه اي/ حياتي ) ( INSURANCE/VITALرمز " " Mاقلام انحصاري ) ( MONOPOLIZE
رمز " " Oاقلام تعميرات اساسي ) ( OVER HALL
رمز " " Sاقلام براي فروش ) ( SALES ITEMS
( ORDER MULTIPLE ) . ضريب مقدار سفارش40
اين ستون 4رقمي بوده و هرگاه واحد اندازه گيري كالا در سيستم متفاوت با واحد فروشنده كالا باشد ضريب تبديل
واحد اندازه گيري در سيستم به واحد فروشنده را ضريب مقدار سفارش مي گويند و در صورت ضرورت به سيستم
تغذيه ميگردد.بعنوان مثال چنانچه واحد صدور كالايي در سيستم عدد باشد اما واحد پيشنهادي فروشنده دوجين
باشد ضريب تبديل عدد 12مي باشد كه در اين ستون ثبت خواهد شد.پر كردن اين ستون براي اقلامي كه رمز برنامه
ريزي آنها به صفر ختم مي شود لزومي ندارد.
.41رمز برنامه ريزي موجودي ) (
PLANNING CODE
هرگاه كارشناس سفارشات بخواهد براي كالايي در انبار اصلي خود ايجاد سابقه نمايد كالاي مورد نظر بايستي اولاً
داراي شماره طبقه بندي بوده , ثانياً به سيستم معرفي شده باشد يعني شماره طبقه بندي آن در پرونده
LIBطبقه
بندي سيستم يكنواخت كالا وجود داشته باشد , ثالثاً بايد براي سيستم مشخص نمود كالاي مربوطه از نظر مقدار و
زمان سفارش در چه گروه بندي قرار دارد.
بمنظور تعيين نحوه محاسبه مقدار و زمان سفارش در سيستم لازم است براي هر كالا رمزهائي در نظر گرفته شود .
در اين رابطه رمز دو رقمي بنام
"رمز برنامه ريزي موجودي" در سيستم طراحي گرديده است.
رمز برنامه ريزي از دو بخش مجزا بنام
"رمز پيش بيني مصرف" و "رمز محاسبه مقدار سفارش" تشكيل گرديده
است.
رمزهاي پيش بيني مصرف به قرار ذيل مي باشد:
=
Rاقلام پرتحرك ) اقلامي هستند كه در 12ماه گذشته در 6ماه يا بيشتر مصرف داشته باشند(.
=
Vاقلام كم تحرك )اقلامي هستند كه در 12ماه گذشته در 5ماه يا كمتر مصرف داشته باشند(.
=
Sاقلام دوره اي/گروهي/فصلي) به اقلامي گفته مي شود كه در مدت زمان/ فصل خاصي از سال مصرف داشته
باشند(
=
Pاقلام برنامه اي ) اقلامي هستند كه با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده در مقاطع زماني خاص حتماً به ميزان
پيش بيني شده بايد در انبار موجود باشند.مانند اقلام تعميرات اساسي, حفاري و بهره برداري
=
Tاقلام موقت ) اقلامي هستند كه براي يكبار سفارش و مصرف شده و مجدداً سفارشي براي آنها صادر نمي گردد.
=
Dاقلام طبق درخواست ) اقلامي هستند كه بر حسب درخواست و يا مسئوليت متقاضي سفارش شده و در انبار
نگهداري مي شوند.


رمزهاي محاسبه مقدار سفارش نيز به شرح ذيل مي باشد:
رمز = 1محاسبه مقدار سفارش از طريق فرمول
E.O.Qمي باشد.
رمز = 3مقدار سفارش با توجه به حداكثر مقدار پيش بيني شده )موجودي + بين راهي( محاسبه ميگردد.
رمز = 4مقدار سفارش بر اساس برآورد كارشناس سفارشات تعيين ميگردد.
رمز = 5مقدار سفارش بر اساس برنامه از پيش تعيين شده مشخص و تعيين ميگردد.
رمز = 6مقدار سفارش بر اساس درخواست متقاضي كالا كشخص ميگردد.
رمز = 0غير قابل سفارش
از تركيب رمز پيش بيني مصرف و رمز محاسبه مقدار سفارش , رمز برنامه ريزي موجودي ايجاد ميگردد كه به شرح ذيل است:

رديف رمز
پيش
بيني
مصرف
رمز
مقدار
سفارش
رمز برنامه ريزي موجودي
PLANNING CODE
D0 0 D 1 اقلامي هستند كه با روند مصارف متفاوت غيراستاندارد گرديده و ديگر سفارش نخواهند شد.
D6 6 D 2 اقلامي هستند كه فقط يكبار بر اساس درخواست متقاضي سفارش ميشوند.
P0 0 P 3 اقلامي هستند كه با روند مصارف متفاوت غيراستاندارد گرديده و ديگر سفارش نخواهند شد.
P5 5 P 4 اقلامي كه مصارف آتي آن توسط واحدهاي متقاضي بر اساس نيازهاي عملياتي مشخص
ميشود.
R0 0 R 5 اقلامي هستند كه با روند مصارف متفاوت غيراستاندارد گرديده و ديگر سفارش نخواهند شد.
R1 1 R 6 زمان سفارش اقلام بر اساس جدول تحليل موجودي و مقدار سفارش با استفاده از فرمول
E.O.Qتعيين و محدود به حداكثر ماه مصرف ميگردد.
R3 3 R 7 زمان سفارش اقلام بر اساس جدول تحليل موجودي و مقدار سفارش با استفاده از فرمول
E.O.Qتعيين و محدود به حداكثر ( S+O )1ميگردد.
S0 0 S 8 اقلامي هستند كه با روند مصارف متفاوت غيراستاندارد گرديده و ديگر سفارش نخواهند شد.
S1 1 S 9 زمان سفارش اين اقلام بر اساس جدول دوره پوششي و مقدار آن با استفاده از فرمول E.O.Q
محاسبه ميگردد.
S4 4 S 10 زمان سفارش اين اقلام بر اساس جدول دوره پوششي و مقدار آن توسط توسط آناليست
مشخص ميگردد.T0 0 T 11 اقلامي هستند كه با روند مصارف متفاوت غيراستاندارد گرديده و ديگر سفارش نخواهند شد.
T4 4 T 12 اقلامي هستند كه شناخت كافي در مورد مصرف آنها در دست نبوده و زمان و مقدار سفارش
توسط آناليست تعيين ميگردد.
V0 0 V 13 اقلامي هستند كه با روند مصارف متفاوت غيراستاندارد گرديده و ديگر سفارش نخواهند شد.
V1 1 V 14 زمان سفارش اين اقلام بر اساس جدول دوره پوششي و مقدار آن با استفاده از فرمول E.O.Q
محاسبه ميگردد.
V3 3 V 15 زمان سفارش اين اقلام بر اساس سطح حداقل ) (S+Oو مقدار سفارش با استفاده از كم كردن
) (
S+Oاز ميزان حداكثر ) (S+Oتعيين ميگردد.
V4 4 V 16 زمان سفارش اين اقلام بر اساس سطح حداقل ) (S+Oو مقدار سفارش آن به ميزان
اختلاف بين ) (
S+Oو مقدار حداقل ) (S+Oبه آناليست توصيه ميشود.

. 1حداقل موجودي به علاوه بين راهي

preview

  طراحی وب سایت با اصول سئوالماس سایت اصفهان